Senin, 07 September 2009

UPPASA SIJOLO JOLO TUBU

JOLO TINITTIP SANGGAR MA LAHO BAHEN HURUHURUAN
JOLO SINUNGKUN MARGA MA ASA BINOTO PARTUTURAN!!!!! 
EMMMMA da TUTU...!TUBU MA INNA JABI-JABI DIJOLO NI JABU
TABA HAMUI AMANG ALANA PARBEGUAN DOI...

HAUMA NA MARTANGGA-TANGGA IKKON DO GADU-GADUAN
HAMU NA MARRUMA TANGGA IKKON DO MARSIURU-URUPAN.... EMMA DA TUTU..

HABANG MA INNA LALI HABANG TUSI
ONDO NA TARPATUPA HAMI IMA JONA TUSI....EMMMA TUTUUU..

SAHAT-SAHAT NI SOLU MAINNA SAI SAHAT MA TU BORTEAN
NUNGA SAI BE HUBAEN HAMI AKKA HATA-HATA NAULI BA SAI SAHAT MA HITA TU AKKA NADENGGANG,,....!!

Tidak ada komentar: